top of page

Urbanissimo - Urban Concept en Strategy.

 

Urbanissimo is een ontwerpbureau dat zich focust op vernieuwende stedenbouwkundige concepten en hiervoor strategieën uitwerkt. Systeemverandering is hierbij een continu streven opdat ideeën en concepten, die in eerste instantie in prototyping getest worden, opgeschaald kunnen worden. Opdrachten worden selectief aanvaard en dienen steeds een maatschappelijke meerwaarde te ambiëren: een klimaat robuust ontwerp, natuur-inclusieve oplossingen of diensten as a service geïntegreerd.

 

Johan van den Berg is architect-stedenbouwkundige en heeft veel ervaring bij de overheid in complexe ruimtelijke processen. Hij heeft hierin vaak zeer verschillende rollen opgenomen, telkens kijkende vanuit de context, de wens en de juridisch planologische randvoorwaarden. Slim afstemmen en het beste voor alle partijen bereiken is telkens de focus. Het algemeen belang primeert hierbij steeds. De overheid vertegenwoordigen bij zoektochten naar nieuwe inplantingen voor bvb. een rusthuis, een politiekazerne of de afbouw van een regionaal bedrijventerrein zijn processen die hij perfect beheerst. Hij screent hier niet alleen planologisch maar komt vanuit ontwerpend onderzoek tot voorstellen. Denken in scenario’s is hierbij erg belangrijk. Vaak is Communicatie, met en vanuit de verschillende werkvelden, moeilijk en erg verschillend (tunnelvisies) waardoor partijen elkaar niet goed (kunnen/willen) begrijpen. De scoop, de randvoorwaarden en opportuniteit worden glashelder naar de groep geformuleerd zodat beslissingen gedragen zijn door iedereen. Projectregie van complexe ruimtelijke vraagstukken is hem bijgevolg op het lijf geschreven. Waar processen lijken vast te zitten, kan hij opnieuw beweging genereren door te focussen op het gemeenschappelijke in plaats van op het blokkerende.

Urbanissimo - Urban Concept en Strategy.

 

Urbanissimo is a design agency that focuses on innovative urban development concepts and strategies. System change is a continuous pursuit so ideas and concepts, which are initially tested in prototyping, can be scaled up. Assignments are accepted selectively and must always strive for added social value: a climate-robust design, nature-inclusive solutions or integrated ... as a service.

Johan van den Berg is an architect - urban planner and has extensive experience with the government in complex spatial processes. He has often taken different roles in this, each time looking from the context, the wish and the legal planning preconditions. Smart coordination and achieving the best for all parties is always the focus. The general interest always takes precedence. Representing the government in searches for new locations for eg. an elderly home, a police office or the completion of a regional business park are processes that he has perfect control over. Here he not only screens planning, but comes up with proposals based on research by design. Thinking in scenarios is very important. Communication, with and from the different fields of work, is often difficult and very different (tunnel visions), so that parties cannot (or do not want to) understand each other well. The scope, the preconditions and opportunity are formulated crystal clear to the group so that decisions are supported by everyone. Project management of complex spatial issues is therefore perfect for him. Where processes seem to be stuck, he can generate movement again by focusing on the common instead of the blocking.

bottom of page